fichsystem.com

Thông báo miền website www.fichsystem.com ngưng hoạt động chuyển qua miền website mới là www.fichgroup-pharmamed.vn
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã và tiếp tục tin tưởng lựa chọn FICH đồng hành chăm sóc sức khoẻ!